Ashihei Kurohanpen

Ashihei shop in Yaizu have been selling kurohanpen since the Edo era. So, at least since 1868.

Leave a Reply